MENU

Όροι Διαγωνισμού: Ο πιο δυνατός διαγωνισμός

Η ανώνυμη εταιρεία «ΟΠΤΙΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – ΕΞΑΓΩΓΑΙ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΠΤΙΜΑ», με έδρα στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σωρού αρ. 1, με Α.Φ.Μ. 094107640 στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνεργασία με την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία «DIGITALWISE Ι.Κ.Ε.», και τον διακριτικό τίτλο «DIGITALWISE», με έδρα στον Δήμο Νέου Ψυχικού Αττικής, λεωφ. Μεσογείων αρ. 245-247, Τ.Κ. 15451, με Α.Φ.Μ. 800673546 στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, (εφεξής ο «Πάροχος»), διοργανώνουν μέσω του ιστότοπου www.release.epiros.gr (εφεξής o «Ιστότοπος») προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός») για την ανάδειξη των προϊόντων με τη διακριτική ονομασία «ΗΠΕΙΡΟΣ ΖΕΜΥΘΑ Protein Bars» με μήλο και κανέλλα, καθώς και με βρώμη και σοκολάτα.

Οι παρόντες όροι βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα/προφίλ των προϊόντων με τη διακριτική ονομασία «ΗΠΕΙΡΟΣ ΖΕΜΥΘΑ Protein Bars» στο Facebook καθώς και στο www.release.epiros.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Δικαίωμα Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται από τον Διαγωνισμό τα ανίκανα ή περιορισμένως ικανά τους δικαιοπραξία πρόσωπα, οι ανήλικοι, οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου τους Εταιρείας και του Παρόχου, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται επαγγελματικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό ή εν γένει την προωθητική ενέργεια (π.χ. προσωπικό Παρόχου).

2. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Διαγωνισμού:

Ο Διαγωνισμός συνίσταται σε δωρεάν συμμετοχή σε κληρώσεις με μεγάλα δώρα και συγκεκριμένα: (α) ατομικά εισιτήρια/μονές προσκλήσεις σε δύο (2) συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του «Release Athens Festival 2022», και πιο συγκεκριμένα για τις συναυλίες στις 27 Ιουνίου 2022 (με κεντρικό συγκρότημα τους LONDON GRAMMAR) και στις 30 Ιουνίου 2022 (με κεντρικό συγκρότημα τους PET SHOP BOYS) και (β) δύο (2) επώνυμα ρολόγια Sportwatch Garmin Forerunner 45S Black, χωρίς να απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος ή η καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετέχει θα πρέπει να επισκεφτεί τον ιστότοπο www.release.epiros.gr των προϊόντων μάρκας «ΗΠΕΙΡΟΣ ΖΕΜΥΘΑ Protein Bars», στον οποίο καλείται (ο ενδιαφερόμενος) να απαντήσει στην ερώτηση πολλαπλής επιλογής «Τι από τα παρακάτω ισχύει για τις ΗΠΕΙΡΟΣ Ζεμύθα protein bars;» (εφεξής «Βήμα 1»). Η σωστή απάντηση θα οδηγήσει τον ενδιαφερόμενο στο επόμενο βήμα (εφεξής «Βήμα 2»), στο οποίο θα έχει την επιλογή να διαλέξει ποια ημερομηνία του «Release Athens Festival 2022» τον ενδιαφέρει να κερδίσει καθώς και εάν θα ήθελε να συμμετάσχει παράλληλα, με την πρώτη κλήρωση για τα δωρεάν εισιτήρια του «Release Athens Festival 2022», και στην κλήρωση για ένα ρολόι Sportwatch. Στη συνεχεία στο τελευταίο βήμα (εφεξής «Βήμα 3»), ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δηλώσει το ονοματεπώνυμό του και τα στοιχεία επικοινωνίας του (δηλαδή, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο). Η χρήση της ίδιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό άνω της μίας φοράς απαγορεύεται· συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό άνω της μίας φοράς, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους κατά την κλήρωση, δύνανται να το κάνουν αυτό μόνο υπό την προϋπόθεση χρήσης διαφορετικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κάθε φορά.

Οι ενδιαφερόμενοι που απαντούν εσφαλμένα στην παραπάνω ερώτηση δύνανται να επαναλάβουν απεριόριστες φορές το quiz, απαντώντας εκ νέου στην ίδια ερώτηση.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία και ο Πάροχος δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Εταιρεία θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός για τη κλήρωση των μεγάλων δώρων (εισιτήρια και ρολόγια) θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) χρονικές φάσεις (εφεξής «Φάση Α» και «Φάση Β» αντίστοιχα) με εναρκτήρια ημερομηνία (και για τις δύο φάσεις) την 2η Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00μμ. Καταληκτική ημερομηνία για τη Φάση Α που αφορά στα εισιτήρια των συναυλιών του «Release Athens Festival 2022» ορίζεται η 15η Ιουνίου 2022 και ώρα 23:00μμ, ενώ για τη Φάση Β του διαγωνισμού που αφορά στα επώνυμα ρολόγια Sportwatch ορίζεται η 1η Ιουλίου 2022 και ώρα 23:00μμ.

Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του Διαγωνισμού (και συγκεκριμένα μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνία κάθε φάσης), καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή (για την εκάστοτε φάση) και δεν θα δεσμεύει την Εταιρεία ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά τις ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν την Εταιρεία ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

Συνεπώς, μετά την 15η Ιουνίου 2022 και ώρα 23:00 μμ (λήξη Φάσης Α), ο ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό μόνο για τα δύο (2) επώνυμα ρολόγια Sportwatch.

4. Κλήρωση

Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν κληρώσεις σε δύο (2) φάσεις (βλ. όρο 3 – Φάση Α και Φάση Β) τις εξής ημερομηνίες:
Για τα ατομικά εισιτήρια του Release Athens Festival 2022: Δύο (2) κληρώσεις για κάθε συναυλία (δηλαδή, μία για τη συναυλία στις 27.06.2022 και μία για τη συναυλία στις 30.06.2022) οι οποίες θα διενεργηθούν στις 16 Ιουνίου 2022.
Για τα επώνυμα ρολόγια Sportwatch: Μία (1) κλήρωση η οποία θα διενεργηθεί στις 4 Ιουλίου 2022.

Η ενημέρωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2022 και στις 5 Ιουλίου 2022 αντίστοιχα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στις διευθύνσεις που έχουν δηλώσει οι νικητές κατά την υποβολή συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό.

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Παρόχου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών, διασφαλιζόμενου έτσι του αδιάβλητου της διαδικασίας.

5. Δώρα Διαγωνισμού / Τρόπος Παραλαβής

Στον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν συνολικά δέκα (10) μεγάλοι νικητές (και δέκα (10) αναπληρωματικοί σε περίπτωση κωλύματος ή ακύρωσης κάποιου εκ των αρχικώς κληρωθέντων νικητών).

Από τις κληρώσεις για τα εισιτήρια του «Release Athens Festival 2022» (βλ. όρο 4) θα αναδειχθούν οχτώ (8) νικητές οι οποίοι (καθένας εξ αυτών) θα κερδίσουν:
4 ατομικά εισιτήρια/μονές προσκλήσεις για τη συναυλία στις 27.06.2022 και
4 ατομικά εισιτήρια/μονές προσκλήσεις για τη συναυλία στις 30.06.2022.

Από τις κληρώσεις για τα επώνυμα ρολόγια (βλ. όρο 4) θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές οι οποίοι (καθένας εξ αυτών) θα κερδίσουν:
2 Sportwatch (από ένα στον κάθε νικητή) Garmin Forerunner 45S Black.

Σημείωση: Οι κληρώσεις των παραπάνω δώρων διενεργούνται ξεχωριστά σε δύο (2) φάσεις (βλ. όρο 4) και ως εκ τούτου η ανάδειξη ενός συμμετέχοντος ως νικητή στη Φάση Α (για τα εισιτήρια των συναυλιών) ΔΕΝ συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την κλήρωση της Φάσης Β (για τα επώνυμα ρολόγια).

Οι νικητές θα ενημερωθούν για τη νίκη τους στο Διαγωνισμό, το Δώρο τους καθώς και τον χρόνο και τρόπο παραλαβής αυτού, από τον Πάροχο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) από την ηλεκτρονική διεύθυνση: socialmedia@digitalwise.eu στις διευθύνσεις που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Κατά την επικοινωνία θα ζητείται από τους νικητές το ονοματεπώνυμό τους για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας. Ειδικά, για την παράδοση των ρολογιών θα ζητείται και η διεύθυνση κατοικίας τους. Κατά την παραλαβή των ρολογιών δε δύναται να ζητηθεί η επίδειξη νομιμοποιητικών εγγράφων των νικητών (αστυνομική ταυτότητα ή άλλου εγγράφου).

Oι οχτώ (8) νικητές των εισιτηρίων θα ενημερωθούν στις 17 Ιουνίου του 2022 και θα πρέπει να αποστείλουν ρητή (μέσω email) αποδοχή του δώρου τους, το αργότερο μέχρι τις 21 Ιουνίου 2022. Oι δε 2 (δύο) νικητές των επώνυμων ρολογιών Sportwatch θα ενημερωθούν στις 5 Ιουλίου 2022 και θα πρέπει να αποστείλουν ρητή αποδοχή του δώρου, το αργότερο μέχρι τις 9 Ιουλίου του 2022.Οι μη έχοντες αποδεχθεί ρητά το δώρο (για λόγους αμέλειας, αδιαφορίας, άρνησης, ή λόγω αδυναμίας επικοινωνίας με τους ίδιους από δική τους υπαιτιότητα) εντός των ανωτέρω χρονικών προθεσμιών, αυτόματα αποκλείονται και αντικαθίστανται από τους επιλαχόντες με σειρά προτεραιότητας. Το κάθε Δώρο είναι προσωπικό, στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε νικητή και ως εκ τούτου αποκλείεται το δικαίωμα εκχώρησής του σε άλλο πρόσωπο (π.χ. αντικατάσταση νικητή από συγγενικό πρόσωπο).

Επιπρόσθετα, τα ονόματα των νικητών συνολικά (όπως αυτά δηλώθηκαν κατά τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό) θα αναρτηθούν στις σελίδες/προφίλ των προϊόντων με τη διακριτική ονομασία «ΗΠΕΙΡΟΣ ΖΕΜΥΘΑ Protein Bars» καθώς και στις αντίστοιχες σελίδες σε Facebook και Instagram.

Οι αποστολές των εισιτηρίων στους νικητές θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία από τον Πάροχο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης socialmedia@digitalwise.eu ενώ η αποστολή των ρολογιών προς τους νικητές αυτών, θα διενεργηθεί από την Εταιρεία μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα παραπάνω Δώρα με άλλα ισόποσης αξίας. Ειδικά, αναφορικά με τα εισιτήρια των συναυλιών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τα αντικαταστήσει με εισιτήρια άλλων συναυλιών, ενώ το μοντέλο του ρολογιού δύναται να είναι άλλο παρόμοιο με το προαναφερόμενο. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στους νικητές τα Δώρα, ούτε εναλλακτικά Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών Δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

6. Αποδοχή Όρων – Ρητή Δήλωση

Με το παρόν όλοι οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό λαμβάνουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό καθώς και της Πολιτικής που ακολουθείται για την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Επίσης, με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) τα προσωπικά στοιχεία τα οποία δηλώνουν οι συμμετέχοντες δεν είναι ψευδή, πλαστά ενώ δεν ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άλλο από τους ίδιους
(β) έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα
(γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό ή τη λήψη/χρήση ή/και καθ’ οποιονδήποτε τρόπο απόλαυση των Δώρων του Διαγωνισμού σε περίπτωση νίκης αυτών
(δ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα τρίτων, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, της Εταιρείας ή/και του Παρόχου, εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, της Εταιρείας ή/και του Παρόχου και τέλος
(ε) παραιτούνται από το δικαίωμα έγερσης δικαστικώς ή εξωδίκως οποιασδήποτε αξίωσης κατά της Εταιρείας ή/και του Παρόχου σε περίπτωση που η Εταιρεία κρίνει ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από τον Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, σε περίπτωση ακύρωσης του Διαγωνισμού ή/ και της παράδοσης των Δώρων για λόγους ανωτέρας βίας κλπ.

7. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Η Εταιρεία δύναται – αλλά δεν υποχρεούται – να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες αναλυτικούς όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή, η δήλωση ψευδών και παραπλανητικών στοιχείων κλπ.

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή που παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα, ενώ θα ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προβάλουν ανταγωνιστικά προϊόντα με αυτά που προβάλλονται μέσω του Διαγωνισμού (προϊόντα με τη διακριτική ονομασία «ΗΠΕΙΡΟΣ ΖΕΜΥΘΑ Protein Bars»), που προσβάλλουν την εμπορική υπόσταση, επωνυμία, φήμη και φερεγγυότητα του Παρόχου, της Εταιρείας ή συνεργαζόμενων/συνδεδεμένων/συγγενών με αυτήν εταιρειών, που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή εν γένει αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις του νόμου.

8. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στον Τύπο ή στο Διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Εταιρείας ή/και του Παρόχου, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση (βλ. και όρο 6 ανωτέρω).

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία ή/και ο Πάροχος για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν ελαττώματα των Δώρων και συγκεκριμένα των ρολογιών που θα παραδοθούν όπως επίσης και για τυχόν καθυστέρηση, απώλεια ή ζημία που ήθελε προκληθεί κατά τη μεταφορά και παράδοσή τους από την εταιρεία courier. .

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού. Η Εταιρεία ή/και ο Πάροχος δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη διαδικτυακή σελίδα www.release.epiros.gr κατά το χρόνο διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή για φόρμες που απολέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες αναλυτικούς όρους θα τεθούν εκτός των κληρώσεων.

Μετά το πέρας της πρώτης φάσης του Διαγωνισμού (Φάση Α) και την ανακοίνωση των μεγάλων νικητών των εισιτηρίων του «Release Athens Festival 2022», οι όροι του παρόντος θα συνεχίσουν να ισχύουν στο μέτρο και στο βαθμό που αυτοί αφορούν τη δεύτερη φάση (Φάση Β) του Διαγωνισμού μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτής και οριστικής διεκπεραίωσής των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Διαγωνισμό (π.χ. παράδοση δώρων).

9. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα (χρήση, αντιγραφή, αναφορά κλπ.) επί των σημάτων, ονομάτων, ενδείξεων, λογοτύπων και λοιπών διακριτικών στοιχείων που υπάγονται στην σφαίρα δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και εμπορικών μυστικών του Παρόχου, της Εταιρείας καθώς και κάθε άλλου συνεργαζόμενου/συνδεδεμένου/συγγενούς μέρους (νομικού προσώπου) με την τελευταία (Εταιρεία).

Οι συμμετέχοντες μεταβιβάζουν οριστικά, ανέκκλητα και ατελώς στην Εταιρεία απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων, βίντεο και λοιπών πνευματικών έργων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και της συμμετοχής τους σε αυτόν (εφεξής τα «Έργα») χωρίς χρονικό, γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό, προκειμένου η Εταιρεία να καθίσταται αποκλειστική δικαιούχος των Έργων και να έχει το δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής εκμετάλλευσης αυτών, καθώς και το δικαίωμα παραχώρησης αυτών σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά με τη χρήση και εκμετάλλευση αυτών, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, είτε χρησιμοποιείται σήμερα, είτε επινοηθεί στο μέλλον, για ολόκληρη την περίοδο προστασίας των δικαιωμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τυχόν παρατάσεων και ανανεώσεών αυτής και, εν συνεχεία, εφόσον είναι δυνατόν, στο διηνεκές. Η δια των παρόντων Αναλυτικών Όρων συμφωνημένη μεταβίβαση λαμβάνει χώρα χωρίς ο συμμετέχων να δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή, η δε παραχωρούμενη δια των παρόντων αναλυτικών όρων συναίνεση κάθε συμμετέχοντος στην άσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων που της παραχωρούνται ανωτέρω, αποτελεί νόμιμο τρόπο άσκησης του ηθικού δικαιώματος, ο οποίος είναι δεσμευτικός για τον συμμετέχοντα.

10. Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων αναλυτικών όρων συμμετοχής θα επιλύεται αρχικά στο πλαίσιο διαλόγου μεταξύ των μερών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική λύση της διαφοράς, για τη δικαστική επίλυση αυτής αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών αναλυτικών όρων.

11. Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με εκπρόσωπο του Παρόχου μέσω των σελίδων «ΗΠΕΙΡΟΣ ΖΕΜΥΘΑ Protein Bars» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, Facebook).

12. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και τη σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, για τα εξής:

Α. Φύση και συλλογή ΔΠΧ: Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που μας παρέχουν οι συμμετέχοντες κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν στο ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο των συμμετεχόντων τα οποία οι τελευταίοι συμπληρώνουν στη φόρμα συμμέτοχης που εμφανίζεται, στο Βήμα 3 (βλ. παραπάνω όρο 2) του Διαγωνισμού. Κατ’ εξαίρεση δε στους νικητές του Διαγωνισμού συλλέγονται επιπλέον (όπου απαιτείται κατά τα προαναφερθέντα) τα στοιχεία της ταυτότητας, και η διεύθυνση κατοικίας και ταχυδρομικός κώδικας.

Β. Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ: Τα ως άνω (υπό στοιχείο Α) ΔΠΧ υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την ενημέρωση των νικητών από τον Πάροχο και την αποστολή των δώρων σε αυτούς (αναφορικά με τα ρολόγια της αποστολή τους μέσω courier από την Εταιρεία).
Παράλληλα, τα ως άνω ΔΠΧ τηρούνται και στα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας, αφού έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για την προστασία τους. Η αποστολή των Δώρων θα γίνεται από την Εταιρεία μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier). Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πλην της Εταιρείας και του Παρόχου καθώς και της Εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) και σε καμία περίπτωση σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γ. Χρόνος τήρησης ΔΠΧ: Τα ΔΠΧ τηρούνται για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών μετά τη λήξη του Διαγωνισμού.

Δ. Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ: Οι συμμετέχοντες δύνανται να ασκήσουν ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά τους, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα ΔΠΧ που τους αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να περιορισμού της επεξεργασίας των ΔΠΧ, καθώς και το δικαίωμα να λαμβάνουν τα ΔΠΧ που τους αφορούν και να τα διαβιβάζουν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Διευκρινίζεται ότι καθώς η παροχή των ΔΠΧ γίνεται για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η άρνηση παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του Διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό συμμετοχής σε αυτόν.

Η Εταιρεία και ο Πάροχος θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και ακέραια συλλογή, διαφύλαξη και επεξεργασία των ΔΠΧ σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων από τους συμμετέχοντες και την επίλυση τυχόν ζητημάτων αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@optima.gr

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των ανωτέρω όρων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).